!

همین که...
اصلا من نباید به اینجا می آمدم...
اشتباه بزرگی ست این که فضای اینجا را اشغال می کنم برای خالی
و پست امین عزیز را می سوزانم
باز هم پست امین را ببینید
درباره ی روز زن و مادر هم حرفی ندارم چند سالی ست که شدیداً حالم از این روز به هم می خورَد
همین
فقط یک نفر مه بوگو ای میرعماد کی گونأن کیسه!!!؟؟؟؟؟؟

2 comments:

گيلانيان

دوست من
گیلانیان خانه همه گیلانیان وبلاگ نویس است
اینجا خانه تو است
بلا می سر
تی جان قوربان
ایه تی شینه

AmiN

سلام رفئق. ای روزؤن پور شاکی ايسی. هم دؤنم چره و هم ندؤنم!
نگونم کی تی بنويشته‌ئن ارزش دأنن يا ندأنن. امما خأ بگوم مگه باخی بنويشته‌ئن ارزنن؟ می‌شی؟ اونِ شی؟ هرکس‌ِ شی؟
کی گونه کی هر کسِ نوشته چندی ارزنه؟
اونی کی خو هم‌کلای‌ئنِ مئن گوز کؤنه و هنه وبلاگِ مئن نويسنه کی مو با فلان کس و بسار کس، ديروز گور بئوديم و امروز يه‌ته کادو هئيتم و فرده خأن عاشق ببوم، يا مونی کی يه‌دفا درزئنِ سروراخأ جی ديرين شونم و زبان‌شناسانه نويسنم و يک‌دفا نی غارِ دهنه جی ديرين نشونم و کوس‌شئر نويسنم و می رفئقؤنِ گبه زئنم، کی تؤنه بگی بده يا خوبه؟
رفئق، اداش، راجه به روز رنأ نی، مونم ای روزأ جی موتنفرم. تی موسؤن. ولی می دليل، تی دليلِ همره توفير دأنه. تومنی صننار!
دؤنم چی واسی بد دأنی ای روزه. امما بدؤن کی ای راهش نيه.
يک‌چی ده بگوم: اندی می هوا ندار ای گيلانيانِ مئن. خيلی‌ئن ايسأن کی اصلن «رفاقت» واژهٰ نشناسنن، هنده گونن تو می نؤچه ايسی!
آخرأ نی: امشؤ غلئن چی بچسبسه. مو هنده سامی همره دعوا بئيتم!!! ياعلی