اینترنت نوردی بعد از امتحانات

اینجا هم مختصری درباره حسین حمیدی به انگلیسی بخوانید.
(اردبیلی است اما با بالابانش درگیلان چه کرده...کارنامه او در موسیقی گیلان عبارت است از": همکاری با فریدون پوررضا در « گیله لو » و« می گیلان» . سرپرستی گروه شمشال و اجرای کنسرت فوق العاده موفق در کنسرت ساری و چند شهر دیگر با خوانندگی ناصر وحدتی و موسیقی گالشی در کاست« شاباش » . و ... )


این آهنگ همایون شجریان رو فوق العاده دوست دارم. خوشبختانه هنوز صدا وسیما نتونسته با پخش کردن بیجا و بی موقع برام خرابش کنه.


و شعر سیمین بهبهانی فوق العاده است

تو این چند وقت که اینجا سر نزدم چه تریپ لاوی راه افتاده! :)

i šo o mi matlab


i vaqtə šw ham ma nivištan baytə, badem bad niye mi avalin matlabə i viblogə meen banvisam; amma cizə xǎssi mi zehnə meen danne. vištar xassam o xanam mi sarə i jǎ banam o baxusam!. imtəhononə meen isam amma nudonam carə alon de hessə dars xoni nana, albatə fikr nukunid kə dars xondə dannem, butam kə alon hesə dars xoni nana. ǎxari qesmatə seryǎlə 'buye golhǎye vahši'e nigǎ ka darə bom. i seryǎlə meen u cizoni kə mu xanam hanna bu, mahalli tanpuš, qadimi xonan, sar sabzi o šurum; i ǎxare mu pur dus daanam, har zamati kə xanam ǎrǎməš bagiram itə dǎmonə mi dilə meen yǎd abenam kə sar sabzə o shurum hamə jǎ baytə danə, ti cišmonə bǎ tija kuni tǎ butoni dǎronə bayni, caqad dus danam orə beysam o i manzara nigǎ bukunam, ma ǎroma konə.
xob bugzarim, zakon gilaki amrə ci ka darid? unə sar taasob danid?! ma kə inid alon šime bə gilaki nivištə daram, mi peer o mǎǎrə amrə fǎrsi gab zenam, albatə i vaqt mi mǎǎrə amre gilaki gab zenam vali faqat i vaqt!, mi vištarə rafeqonə amrə gilaki gab zenam ammǎ xob cantə rafeq daanam kə išonə amrə fǎrsi lagad damuj koonam, har can vaqt ibǎram 'gilevǎ' majalam ni haginam o unə xoonam, ammǎ haqiqatəšə baxayd 'celcerǎq'ə xondanə ji vištar lezat benam, ammǎ xob alon faqat i majalanə haginam na cizonə digarə, yaani xanam bugom mu ironə matbuǎtə ji faqat hi dutə majala dus daanam buxonam va i nušon denə kə caqad ame matbuǎtə vaz xarǎbə; ibci baysid, ingǎr mu 'i tarafə be qǎzi' bušom, šǎyad matbuǎtə vaz u twri kə mu fikr koonam xarǎb niye o i faqat mi tarzə fikrə; be har hǎl isan kasoni kə majalə o ruznomə xonə herfei isan o muškeli nadanan; be har hǎl!.
amin, i šw kə bušobim amu jaafarə qelyon xonə, me bə itə kitǎb baardə bu kə unə meen itə šǎer xu šeeronə baardə bu, inə šeeron, gǎleši guyəše gilaki zabon bu. amin itə šeerə šoru budə me bə xondan vali mu hu avvalə ji cizi nafamasam o amin me bə tarjumə gud! mu me bə taajub budam kə amə gilaki meen cə kalaməoni daanim kə de istifǎdə nukonim! mu me bə fikr budam caqad xub bu agar dumǎrte amə tinasim i kalamǎtə istəfǎdə bukunim, amma magar bunə?, i jigǎi kə mu harci vištar ǎsoni taraf šo daram carə ma zahmat hadam dumǎrte ma saxti meen toodam? mu 'ferdwsi' o 'saadi'e naxanam buxonam cun cantə muškel kalamə inə meen darə, unvaqt bam o gilake, unam gǎleši guyešə yǎd hagiram kə me bə hic sudi nadanə?. inid ke kǎr bə u sǎdəgiam ni kə amə fikr koonim niyə. ammǎ i ci tinə amarə omid haday, u birun, u mǎšinonə meen, u dikononə meen, u xonanə meen, hanuz mardum gilaki gab ze daran.

فینگئ.....پیشاشو

ایتا دوره مئن زندگئ گودان دریم که زبان و فرهنگ جهانئ بوستان دره و اگه بخواییم کئ آ جریانه مئن عقب نمانیم باید واز تر و نرم سر بئ بیم. سخت سرئ آمه را ویشتر کنار زنه و آ رونده جهانئ جان شاید دورا کونه.
خوایم بگم کئ گیلیکئ زبان نیویشتن یا شعر گفتن مره هانه واستئ نئ یه کئ من مرا قوبان ببم و یا گیلیکئ یا گیلانه ره ایجور سیوایئ بخوایم یا فکر و حرفئ در آ خط و جریانان ببم.
مئ هدف فقط مئ مادرئ زبانا پاستن و گولاز گودنه و ان کئ جه خاطر بوشو گیلیکئ حرفانا دو واره مردومه مئن باورم. آمئ پیله شاعران و نویسندگان پیشتر بوگفتید و بینویشتید و خیلی رایانا امئ ره واگودید.
بایید آمانام آمئ گیلیکئ یا بشناسیم و بشناسانیم.
اگه تا هسا ایرانئ بمانستیم آمئ فارسئ زبانه واستئ یه و اگه خواییم گیلکام بمانیم و ایتا رنگ جه آمئ ایرانه رنگین کمان، واستئ کئ آمئ گیلیکئ زبانا گولازه مرا بیگیم و بینویسیم.
اگه ایران ایتا انگوشترینه
آمئ گیلان اونه سبزه نیگینه
آمئ جنگل، آمئ دریایو مورداب
آمئ ایرانه تاجه سر نیشینه

مهره مرا
گیل آوایئ
برای دانلود این داستان بر روی پیوند زیر کلیک کنید

اولین همایش زبان های مادری در دوم اسفند 1385 در تالار حکمت دانشکده انسانی برگزار می شود.
همه زبان های موجود در کشور حق دارند که زمانی رابرای ارائه مطالب داشته باشند. این دیگر بستگی به متکلمان آنها دارد که چقدر درباره زبانشان حرف گفتنی داشته باشند.
شرکت در همایش برای عموم آزاد است و معاونت فرهنگی دانشگاه پذیرای طرح های افراد و گروه هاست. در گفتگویی که با دوست خوبم راحله علیزاده داشتم ایشون فرمودند که کانون گیلان شناسی هم قراره کارشناس و یا یکی از اهالی ادب گیلان رو برای سخنرانی معرفی کنه. ایشون که دبیر فعلی کانون گیلان شناسی دانشگاه گیلان هستند از هر طرح و ایده ای در جهت اجرا در مراسم استقبال کردند. البته فعلا در فصل امتحانات هستیم و بچه های کانون هم به طبع مثل همه درگیر درس ها! پس فعالیت جدی برای این مراسم بیشتر به بهمن ماه می افتد .
من خودم با توجه به تسلطی که از آقای پورهادی می بینم و با در نظر گرفتن کتابشون که خودش میزان اطلاعات و زحماتشون در زمینه دستور زبان رو مشخص می کنه ایشون روپیشنهاد می کنم. .
پیشنهاد های ماهان روهم مطرح کردم که مورد استقبال قرار گرفت. فکر می کنم با تلاش همگانی بشه کار خوبی انجام داد. نکته جالب این مراسم حضور همه زبان ها در کنار همدیگر است. من به شخصه در تلاشم درباره حقوق اقوام و حق تدریس زبان و به رسمیت شناختن اون یه چیزی تنظیم کنم. همین طور خیلی دوست دارم زبان گیلکی در این مراسم خودش را طوری مطرح کنه که مشخص بشه متکلمانش از موضع سنتی" که زبان ما بهترین است " فاصله دارند. اونها به حضور در کنار دیگران ، حقوق مناسب ، و تنوع فرهنگی فکر می کنند.
ماهان خان ، پیشنهاد می کنم در مورد ویکی پدیا و یا موضوع جدیدی که احیاناً به ذهن شما و رفقات می رسه جدی فکر کنید و در یک کلمه خودتون را آماده کنید. من فکر می کنم حضور فعالین بیشتر هم به نفع زبان ماست.
کلام آخر: از دوستان می خوام در فرصت امتحانات !!! به این موضوع فکر کنند و توی همین وبلاگ نظراتشون رو بگذارند تا سر آخر با یک نتیجه گیری خوب یک همایش خوب داشته باشیم.

جوخوفته داد

داستان کوتاه گیلکی خیلئ زماته کئ نه خوزیمینه سر بیجاربکاشته داره یو نه خو خانه مٍن خوپایا درازا گود! یاده او روزان کئ دکفه مرداکه پاک تورابه! اونه دیل شواله کشه تومامه اونه جانا گورشا کونه!
وختئ ایشکوره برنجا دینه کئ زنائ تئ یانه مٍن اورشین کونه خو چومانا فوچینه چوبئ صوندوقا یاد آره کئ دومسیا برنج مورواریده مانستن چوما قاقا گودئ یو کیشکانه ره فوگودئ! بازین کولشکنا کئ خو کیشکانا خو دور جیما گوده بو ناز دایئ زناکه صدا تومامه جایا پورا گودئ کئ داد زه یئ:- تئ تئ تئ ت.........................................ئ