جوخوفته داد

داستان کوتاه گیلکی خیلئ زماته کئ نه خوزیمینه سر بیجاربکاشته داره یو نه خو خانه مٍن خوپایا درازا گود! یاده او روزان کئ دکفه مرداکه پاک تورابه! اونه دیل شواله کشه تومامه اونه جانا گورشا کونه!
وختئ ایشکوره برنجا دینه کئ زنائ تئ یانه مٍن اورشین کونه خو چومانا فوچینه چوبئ صوندوقا یاد آره کئ دومسیا برنج مورواریده مانستن چوما قاقا گودئ یو کیشکانه ره فوگودئ! بازین کولشکنا کئ خو کیشکانا خو دور جیما گوده بو ناز دایئ زناکه صدا تومامه جایا پورا گودئ کئ داد زه یئ:- تئ تئ تئ ت.........................................ئ

1 comments:

aminsanaei

ti matlabe ere banam:
http://gilewiki.mihanblog.com/