فینگئ.....پیشاشو

ایتا دوره مئن زندگئ گودان دریم که زبان و فرهنگ جهانئ بوستان دره و اگه بخواییم کئ آ جریانه مئن عقب نمانیم باید واز تر و نرم سر بئ بیم. سخت سرئ آمه را ویشتر کنار زنه و آ رونده جهانئ جان شاید دورا کونه.
خوایم بگم کئ گیلیکئ زبان نیویشتن یا شعر گفتن مره هانه واستئ نئ یه کئ من مرا قوبان ببم و یا گیلیکئ یا گیلانه ره ایجور سیوایئ بخوایم یا فکر و حرفئ در آ خط و جریانان ببم.
مئ هدف فقط مئ مادرئ زبانا پاستن و گولاز گودنه و ان کئ جه خاطر بوشو گیلیکئ حرفانا دو واره مردومه مئن باورم. آمئ پیله شاعران و نویسندگان پیشتر بوگفتید و بینویشتید و خیلی رایانا امئ ره واگودید.
بایید آمانام آمئ گیلیکئ یا بشناسیم و بشناسانیم.
اگه تا هسا ایرانئ بمانستیم آمئ فارسئ زبانه واستئ یه و اگه خواییم گیلکام بمانیم و ایتا رنگ جه آمئ ایرانه رنگین کمان، واستئ کئ آمئ گیلیکئ زبانا گولازه مرا بیگیم و بینویسیم.
اگه ایران ایتا انگوشترینه
آمئ گیلان اونه سبزه نیگینه
آمئ جنگل، آمئ دریایو مورداب
آمئ ایرانه تاجه سر نیشینه

مهره مرا
گیل آوایئ
برای دانلود این داستان بر روی پیوند زیر کلیک کنید

1 comments:

VərG

گيل‌آوايی جان، تی دس درد نکونه. سيامک جان، تی دسأ نی درد نکونه. شيمه دم گرم. مو گيل‌آوايی جی دوته پاچ ِ داستان (داستان-کوتاه) دأنم کی يکس ال پيش مه‌ره ايميل بزه بو و امسالأ نی، دوواره يه‌ته اوشان ِ جی، مه‌ره ايميل بزه تا ورگ ِ موسابقه مئن شرکت بکونی. يه‌ته فورصت ِ رافا ايسأم کی اين ِ خوروم داستانؤنه ورگ مئن مونتشرا کونم.
چندی خوبه کی گيلانيان وبلاگ مئن، گيل‌آوايی کارؤنه موطالعه کؤنيم و چندی خب‌تر بونه اگه آقای گيل‌آوايی گيلاميان وبلاگ مئن عوضو ببی و به عونوان نيويسنده ای وبلاگ مئن فعاليت بکونی.