i šo o mi matlab


i vaqtə šw ham ma nivištan baytə, badem bad niye mi avalin matlabə i viblogə meen banvisam; amma cizə xǎssi mi zehnə meen danne. vištar xassam o xanam mi sarə i jǎ banam o baxusam!. imtəhononə meen isam amma nudonam carə alon de hessə dars xoni nana, albatə fikr nukunid kə dars xondə dannem, butam kə alon hesə dars xoni nana. ǎxari qesmatə seryǎlə 'buye golhǎye vahši'e nigǎ ka darə bom. i seryǎlə meen u cizoni kə mu xanam hanna bu, mahalli tanpuš, qadimi xonan, sar sabzi o šurum; i ǎxare mu pur dus daanam, har zamati kə xanam ǎrǎməš bagiram itə dǎmonə mi dilə meen yǎd abenam kə sar sabzə o shurum hamə jǎ baytə danə, ti cišmonə bǎ tija kuni tǎ butoni dǎronə bayni, caqad dus danam orə beysam o i manzara nigǎ bukunam, ma ǎroma konə.
xob bugzarim, zakon gilaki amrə ci ka darid? unə sar taasob danid?! ma kə inid alon šime bə gilaki nivištə daram, mi peer o mǎǎrə amrə fǎrsi gab zenam, albatə i vaqt mi mǎǎrə amre gilaki gab zenam vali faqat i vaqt!, mi vištarə rafeqonə amrə gilaki gab zenam ammǎ xob cantə rafeq daanam kə išonə amrə fǎrsi lagad damuj koonam, har can vaqt ibǎram 'gilevǎ' majalam ni haginam o unə xoonam, ammǎ haqiqatəšə baxayd 'celcerǎq'ə xondanə ji vištar lezat benam, ammǎ xob alon faqat i majalanə haginam na cizonə digarə, yaani xanam bugom mu ironə matbuǎtə ji faqat hi dutə majala dus daanam buxonam va i nušon denə kə caqad ame matbuǎtə vaz xarǎbə; ibci baysid, ingǎr mu 'i tarafə be qǎzi' bušom, šǎyad matbuǎtə vaz u twri kə mu fikr koonam xarǎb niye o i faqat mi tarzə fikrə; be har hǎl isan kasoni kə majalə o ruznomə xonə herfei isan o muškeli nadanan; be har hǎl!.
amin, i šw kə bušobim amu jaafarə qelyon xonə, me bə itə kitǎb baardə bu kə unə meen itə šǎer xu šeeronə baardə bu, inə šeeron, gǎleši guyəše gilaki zabon bu. amin itə šeerə šoru budə me bə xondan vali mu hu avvalə ji cizi nafamasam o amin me bə tarjumə gud! mu me bə taajub budam kə amə gilaki meen cə kalaməoni daanim kə de istifǎdə nukonim! mu me bə fikr budam caqad xub bu agar dumǎrte amə tinasim i kalamǎtə istəfǎdə bukunim, amma magar bunə?, i jigǎi kə mu harci vištar ǎsoni taraf šo daram carə ma zahmat hadam dumǎrte ma saxti meen toodam? mu 'ferdwsi' o 'saadi'e naxanam buxonam cun cantə muškel kalamə inə meen darə, unvaqt bam o gilake, unam gǎleši guyešə yǎd hagiram kə me bə hic sudi nadanə?. inid ke kǎr bə u sǎdəgiam ni kə amə fikr koonim niyə. ammǎ i ci tinə amarə omid haday, u birun, u mǎšinonə meen, u dikononə meen, u xonanə meen, hanuz mardum gilaki gab ze daran.

2 comments:

گيلانيان

درود
ماهان جان
ورودت را به جمع گیلانیان شاد باش و خیر مقدم می گویم

ghalayan

agha ghalayan ra hazf kardim . ham dar blogspot va ham dar blogfa .
albate az jam e nevisandegaan e in weblog ham hazf shod . moayad bashid

be drood.