این چند تا هم اضافه شود به پست قبلی

این گزارش مشترک من و سارامهریار از نقد آثار کلکی در خانه فرهنگ را بخوانید
این هم کمی مزخرف که قرار بود گیلکی باشد اما توانش نبود
این یکی را هم یوسف علیخانی نوشته. از مراسم تجلیل ازعاشور پور
این هم برای زبان مادری

0 comments: