سیاهکل


تحلیلی زیباشناختی از این تابلو را اینجا ببینید
داشتم چیزهایی برای 19 بهمن آماده می کردم که در کوران تحویل پروژه ناکام ماندم. امیدورام تا 22 بهمن بتونم آمادش کنم. 19 بهمن آغاز مبارزه مسلحانه برای انقلاب ایران بود. و جدا از هر نظر و عقیده ای این حرکت مقدسه.

0 comments: