زبان گيلکی در زبان‌های دايره‌المعارف آن‌لايندوست ناديده‌ای به نام آقای رستگار، که گيلکی است تحصيل‌کرده و ساکن امريکا، دست به کاری ارزشمند زده که ادامه‌اش در گرو همکاری ساير گيلکان دنيای مجازی اينترنت است.ايشان درخواستی برای اضافه نمودن زبان گيلکی به ليست زبان‌های دايره‌المعارف آن‌لاين Wikipedia تنظيم نموده‌اند که اکنون در اين آدرس قرار دارد و نيازمند امضا و حمايت شماست.جمع بچه‌های نشريه دانشجويی زيته مشغول آغاز عمليات ترجمه صفحه‌های اصلی اين دانش‌نامه به گيلکی هستند. اما همه چيز در گرو موافقت مسئولان اين دانش‌نامه است که آن هم بسته‌گی به ميزان حمايت ما از اين درخواست دارد.

بنابراين از شما خواهش می‌کنم که اين کارها را انجام دهيد:اول: به اين آدرس برويد.دوم: روی لينک edit در بالای نامه درخواست کليک کنيد.سوم: جمله‌ای به فارسی، گيلکی يا انگليسی (ترجيحا انگليسی) در حمايت از اين نامه بنويسيد. البته بهتر است جمله‌تان با Support: آغاز گردد و با نام خودتان پايان يابد. چند کلمه‌ای هم باشد کافی است.چهارم: روی دکمه save this page کليک کنيد. پنج: دوستان ديگرتان را نيز دعوت به اين کار کنيد.
پی‌نوشت: من با توجه به صورت‌های مختلف تلفظ گيلکی در شرق و غرب گيلان و غرب مازندران، فکر می‌کنم که GILƏKI خيلی درست‌تر و فراگيرتر اباشد و نظرم را به آقای رستگار نيز گفتم. حال همه چيز بسته‌گی به نظرات دوستان دارد.

0 comments: