sizde rooz

سیزده به در در روستای پدری...
حوالی امامزاده هاشم