پيشاشو گب

اودوشته ايتا گيليكئ منظومه يه كئ چند ساله پيش بوگوفتمه و لاكه پوشت نام داشتئ. بازين كئ فاندرستم بيدم كئ بهتره اونا ايتا پيچه چاكون واكون بوكونم.
آ منظومه يا ايتا از مئ كوچيكانئ ريفقه ياده مرا بوگفتم كئ سئ يا سئ پٍن ساله نانم چئ كونه يا كويه ايسا! هولنده من ايتا مئ همشهريانا بيدم كئ اونه كرده كاران مرا واداشته آ منظومه يا بگم.
نيويسندگئ يا شاعرئ دوما بيگيفته نارم ولئ يارستاندرم كئ گيليكئ كار بوكونم و آويرا بو حرفانا ايجور بيافمو اونه آمئ مردومه من باورم.
گيلك آگه گيليكئ نگه، گيليكئ كار نوكونه! آمئ گيليكئ زبان ايجور جه يادان شه كئ ده دو واره اونا ميدان آوردن هرماله نشا. هانه واسين گيلك واسئ خوزبانا دوس بداره يو اونا زنده ترا كونه! گفتن ناره كئ گيلك آ كارا نوكونه! هيشكئ ديگه آمئ ره نخوايه آكارا گودن. روزنامه دامونه ياد دكفتم كئ ايتا شوعار نيويشتئ:

خلقه گيلكا وام رازه نامه خوشينا دبازه

آمانام باييم آمئ گيليكئ زبانه مرا آمئ ناما بيافيمو آويرا نوكونيم. آمئ زبانه قدرا بدانيمو گولازه مرا گيليكئ گب بزنيم، بينويسم.
گفتن ناره كئ آمئ گيلان ايرانه انگوشتره نگينه و ايتا رنگ جه آمئ ايرانه رنگين كمان و چيتينه كئ آجور فكرانه مرا آمئ رايا آويرا كونيم.

شيمئ قوربان
ر-ش گيل آوايئ27مه 2004 هولند

3 comments:

samee

salam hamsahre

Anonymous

سلام

اگه براتون زحمتی نیست اکانت منو دوباره فعال کنین!

/:)

با تشکر

مرد پیر

خانم
چشم غمگین
دعوت نامه برایتان ارسال شد