بهار ما!

این و این و این را بخوانید.
کسوف هم چیزهای جالبی گذاشته در این پست
واینکه هیچ احساس خوبی نیست وقتی قاتل معروف در رودبار به دار آویخته شود و من پدر و مادر آن دختر 12 ساله را بشناسم و دست بر قضا تمام لحظات زجر کشیدنشان را دیده باشم.
و چه کار می توان کرد وقتی شبکه باران مردی را نشان می دهد که دارد روی دار تاب می خورد و توهم از خانواده مقتول هستی. و اگر هیچ از این نمایش عدالت راضی نباشی باید به کجا شکایت کنی؟ کمپین یک میلیون امضاء؟ بدبختی این است که ما می دانیم چی او را قاتل کرد و می دانیم این عدالت از ابتدای قتل چگونه بود. این عدالت ...
و دیگر اینکه این روزها اینقدر آنتن زیاد شده که نگو و نپرس. پس همه شما رو دعوت می کنم به یک عمر سکوت
.....
امسال بهار از زمستان هیچ کم ندارد. و من زمستان را دوست دارم. و فکر می کنم بیش از حد بی ربط نوشتم!!!! و احتمالاً جای اینها در "هوزاره" بود . نه اینجا

0 comments: