تسکه دیل/گیل آوایئ


پیشیکئ گپ

آ شعرانا تا هسا دو واره فان درسته دارم ولئ دانم ایشکال زیاد داره. شیمئ جا خوایم کئ دو تا مئ هدفا در نظر بدارید: ایتا ان کئ تلاش بوگوده دارم تا جاییکئ مئ حافظه مرا یاور ده، جه قدیمئ گیله حرفان مئ شعرانه من باورم. دوم ان کئ ویشتره آ شعرانه من حال و هوائ خاصئ داشتیم و مئ احساس هوتو کئ بو باوردم.
شیمئ نظرا مره بیگید، بینویسید. هرتا خبر شیمئ جا مره ایجور یاور داهانه. پس یاور بدید تا بهتر بتانم شیمئ مرا بوگو بیشتاو بوکونم.
آ مجموعه شعرانا شمه را پیشکش کونم و امید دارم کئ شمه را خوش بایه یو شمه را وا داره به شیمئ زبانو ادبیات گولازه مرا ویشترفکر بوکونید.

مهره مرا با ایتا دونیا تاسیانئ

گیل آوایئ
هلند
پیوند دانلود منظومه

0 comments: