دخؤنتق... تق... تق...

هيچ‌که نئسأ؟

تق‌تق...

ای بورين

مو اگه پرکسأرم،

او دورينه چی ببؤ؟

هيچ‌که دنپرکنه

واخؤ نبونه.

هيچ‌که نئسأ؟

تق‌تق...

اگه می گورشأبؤ خاکستر ِ مئن چاسسه درم،

او دورين

کی؟ کئنه؟

کله آتشه دکوشؤنه؟!

تی هرا صدا تام دگؤنه؟!

هيچ‌که نئسا؟

تق‌تق...

می اؤيی‌فارس کمأ بؤ؟

يا کی نه!

اؤجا دأن‌کس نئسأ؟!

تق... تق... تق...

هيچ‌که نئسأ؟...

لاجؤن/ 1581 تير ما

---------------------------------------------------------------

تصوير: تابلو «شب برفی و نور ماشين‌ها»، اثر فرزين فخرياسری.

توضيح برخی واژه‌گان:

(ؤ=ضمه‌ی کشيده. أ=فتحه‌ی کشيده. ئ=کسره‌ی کشيده)

دخؤن:دخان: ندا در دادن. صدا زدن.

بورين: بيرون. خارج.

پرکسأرم: پرکسئن درم: دارم می‌لرزم.

دنپرکنه: فعل منفی از مصدر دپرکسن: از خواب پريدن. به خود آمدن.

واخؤ: هشيار. بيدار.

گورشأ بؤ: خاکستر شده. سوخته.

چاسسن: يخ زدن از سرما.

کئنه: چه‌وقت؟

هرا: فرياد.

تام دگؤنئن: تام دگانئن: خاموش و ساکت کردن.

اؤيی‌فارس: ميزان بُرد ِ صدا. شعاعی که صدا می‌رسد.

اؤجادأن‌کس: شخص پاسخ‌گو.

منبع: گرگ و حشيش

0 comments: