بئ وفا یار

بئ وفا یاره چئ واستئ تو فدا بوستان درئ
اشکه دریا من دمرده پاک خفا بوستان درئ
یار بوشو وان گرده هرماله ببه تئ امرا پا
بیخودئ انگاره گیفتن چئ بلا بوستان درئ
نه سا ده یارئ ننا وان کون تئ بالا با گولاز
تئ رقیبه امرا گرمه تو فنا بوستان درئ
فان درئ هائ یاره عکسانا کرا با اشکو آه
یار ترا از یاد ببرده تو پلا بوستان درئ
بئ وفایا دیل دوستئ وا بنئ تئ دیلا داغ
وسته روسفایئ کرا بئ دستو پا بوستان درئ
بئ وفایئ دابه ده رسمه وفادارئ بمرد
ماه جوخفت ابرانه پوشت نازه فدا بوستان درئ
گیل آویئ یاره دورئ جا بوبوسته گورشه کا
بئ وفا یارا بوگو تو مئ خودا بوستان درئ
گیل آویئ

0 comments: