اي كاش همه ي تيم ها مثل ابومسلمي بازي مي كردند كه ديروز دربرابر ملوان ظاهر شد با چنگ و دندان يا به قول احمد زاده كه به كنايه گفت" ابو مسلم وتيم خداداد آمده بود يك امتياز از ما بگيرد ولي اي كاش مي آمد تا ما را ببرد" ... اما به ابو مسلم و خداداد ايرادي وارد نيست چرا كه آنها جوانمردانه بازي كردند ودرگيري هم كه در ذات فوتبال است ... اما پرسش اينجاست كه سپاهان چرا ؟ تيمي كه مي خواهد از حيثيت فوتبال ما در آسيا دفاع كند " تيمي كه به زور سرمايه تك تك ما ايراني ها( نه فقط اصفهاني ها ) جان گرفته چرا ؟ چرا سپاهان به عنوان يك تيم حرفه اي بايد بازي با فولاد را دست كم بگيرد ؟ آيا فوتبال اصفهان وسپاهان اينقدر بي ريشه است ؟ آيا به تيم سپاهان ميتوان گفت تيم حرفه اي ؟آيا اين حركت سپاهان آبروي فوتبال اصفهان و ايران را يكجا نمي برد ؟
فوتبال حرفه اي " اخلاق " و بازي جوانمردانه و هزار شعار دهن پر كن ديگر توي فوتبال ما كيلويي چند خريد و فروش مي شود ؟ خجالت نكشيد بگوييد ما هم رقمش را بدانيم . .. اما انگار تقصير سپاهان نيست ... تيمي كه به زور پول و سزمايه مردم ايران يك شبه تشكيل مي شود و ظرف چند سال با تزيق همين سرمايه ي ملي و خريد بازيكن و مربي خارجي وداخلي به جايگاه كنوني مي رسد شايد هنوز توي ادبيات فوتبالي ما هنوز كودك تر از آن است كه مفهوم شخصيت را بتواند درك كند .....مثل اينكه قرار است در مورد بازي انجام نشده" فردا در فدراسيون تصميم گيري شود . ... تصميمي كه از قبل از هر جهت كه نگاه كنيم به نفع ملوان نخواهد بود .... گاوبندي اين گونه در هيچ كجاي دنيا سراغ داريد ؟ بازي مهمي كه بايد هم زمان برگزار مي شد حالا به هر دليلي برگزار نميشود .. اين خود ميتواند يك گاوبندي آشكار باشد ....اين است آن بازي جوانمردانه واخلاق حرفه اي كه مدام دم از آن مي زنيم ؟ ...
اما جدا از اين مسايل پيش آمده در خواست همه ي طرفداران اين تيم ريشه دار و محبوب گيلاني كه همواره يكي از افتخارات پايدار ورزش گيلان بوده از مدير عامل و مسيولان ملوان اين است كه دلخوش به تصميمات فدراسيون فوتبال نباشند و نه تنها دراين مورد بلكه در مورد حق خوري آشكار بازي با پاس هم كه امتياز آن براي بقاي ملوان حياتي است به مراجع ديگر بويژه فيفا شكايت برند ...راستي در كجاي دنيا ودر كدام ليگ سراغ داريد كه در يك بازي رسمي وغير رسمي فقط يك امتياز بين دو تيم رد و بدل شود ؟ ....
طرفداران ملوان منتظر اقدامات اساسي هيات مديره" مدير عامل" وديگر مسيولان اين تيم نشسته اند .

0 comments: