آيا وقت آن نرسيده كه فكري به حال پولورود بكنيم ؟ از وقتي كه لوله ي گاز با بي مبالاتي وبدون توجه به مسايل زيست موجودات آبزي مماس با رودخانه ي پولورود كشيده شد تا كنون دوست داران طبيعت و مردم كنار رودخانه ي پولورود بارها و بارها چه به صورت نامه نگاري كتبي وچه به صورت شفاهي و سينه به سينه اعتراض خود را به گوش مسيولان رسانده اند تا چاره اي انديشيده شود اما انگار گوش شنوايي وجود ندارد تا آستين ها را بالا بزند و با اندكي وقت و هزينه ارتفاع لوله ي گاز مماس با رودخانه را بالاتر ببرد تا قطع ارتباط صورت گرفته ي موجودات آبزي (انواع ماهيان ) پايين دست رودخانه در آن طرف پل را كه تا دهنه ي متصل به دريا ادامه دارد دوباره با نقاط طولاني بالا دست كه تا كوه هاي اشكور ادامه مي يابد بر قرار كند . ماهي هاي سفيد و انواع ماهي هاي ديگر وانواع كولي كه روزگاري نه چندان دور در بستري طولاني تخم ريزي ميكردند امروز با مانعي فيزيكي به نام لوله ي گاز در سر راه شان روبرو مي شوند كه جلوي حركت آن ها را به سمت نقاط بالا دست رودخانه مي گيرد به طوري كه حتي ماهي هاي آزاد هم به ندرت ميتوانند از اين مانع طبيعي عبور كرده و خود را به زيستگاه هاي طبيعي شان در نقاط بالاتر پولورود و رودخانه هاي متصل برسانند ..پرسش من و همه ي آناني كه دلشان براي محيط زيست مي سوزد اين است كه تغيير ارتفاع يك لوله ي نهايتا سي چهل متري چقدر هزينه و زمان روي دست د ستگاه هاي مربوطه مي گذارد ؟ مسيول پاسخ گويي به دوست داران پولورود چه سازماني است ؟ شيلات ؟ محيط زيست؟ اداره ي گاز ؟ ... چرا كسي نمي خواهد بپذ يرد كه بركت پولورود الان سال هاي سال است كه روي سفره ي مردمان بالا دست رودخانه ديگر به گونه اي پررنگ ديده نمي شود ؟ يعني درست از زماني كه لوله ي گاز با بي مبالاتي سازندگان و بي توجه اي به زندگي آبزيان تبد يل به مانعي براي عبور انواع ماهي ها شده ... خواهش مي كنم يك نفر پيدا شود و ما را قانع كند ... يك نفر پيدا شود كه دلش براي رودخانه بسوزد ...يك نفر آدم مسيول پيدا شود و آستين ها را بالا بزند و دستور صادر كند كه ارتفاع لوله ي گاز در نقطه ي مماس با عرض پولورود چند متر تغيير پيدا كند ... همين ... در خواست ما اين است ...و همچنان منتظر اقدام مسيولان مي مانيم ....
كندوج سبز

0 comments: