چند تا عکس دیگه از دیله مؤن

دورنمایی از اسپیلی
جاده دیلمان


پر از آبی

نمی دانم کدام کوه است. هر چه هست زیباست
1 comments:

چشم غمگین

من عاشقه اسپیلی هستم >:D<

سارا جان شما عضو گروه کوه هستین؟