خاشه منظومه گیلکئاز: ر-ش گیل آوایئ
هلند


پیشاشو گب

خیلئ یان گیدئ کئ گیلیکئ خواندن سخته. ایشتاوستن بهتره و خوبه کئ شاعر یا نویسنده خودش خو شعران یا نیویشتانا بخوانه هوتو کئ آمئ پیله شاعر شیون فومنئ داب بوگوده.
واستئ بگم کئ هرتا بینویشته هرتا زبانه مرا هاتویه یو اونا خواندن سخته مگه اینکئ تمرین بوکونیم هانه واستئ آمئ گیلکانه جا خوایم کئ خودشانه زبانا ویشتر تمرین بوکوند و بخواند بازین دینه ده کئ گیلیکئ خواندن آسانه و گیلیکئ نیویثشتنام آدمه دیل نیشینه.
گیلیکئ نیویشتنه ره خیلیئ یان تا هسا بوگفته و بینویشته داریدئ و آگه بخواییم تانیم گیلیکئ نیویشتنو خواندنا باموجیم.
گیلیکئ تا هسا خیلی بینویشته بوبو داره و داریم پیله گیله مردانئ کئ خیلئ زحمت بکشه ییدئ. شرفشا جا تا کسمایی، کسمایی جا تا افراشته یو سرتیپ پور و آمئ پیله شاعر شیون فومنئ یادمانانه زیادئ داریم کئ تانیم اوشونه خواندنه مرا آمئ گیلیکئ خواندنا دواریم.
مئ اومید آنه کئ بتانسته بیم مئ گیلیکئ زبانا باموخته بیم و مئ کارانه مئن جه خاطر بوشو گیلیکئ گبانا دو واره گولازه مرا آمئ گیلکانه ره هارائ بزه بیم.
تا هسا همیشک خواستیم کئ گیلیکئ نیوشتنا یارسته بیمو شعر بوگفتیبیم. دانم کئ مئ کاران ایشکال زیاد داره ولئ دیل دریا بزم آ غوربته مئن مثاله ایتا دمرده لوتکا کولاکه جا والائ خورم. مرا یاور بدید تا شیمئ جا یاد بیگیرم.
اومید دارم کئ خاشه که منظومه شمه را خوش بایه و آ منظومه مرا شمه را واداشته بیم کئ گیلیکئ زبان فکر بوکونیدو گیلیکئ یا گولازه مرا بینویسید، بیگیدو بخوانید.

مهر مرا


گیل آوایئ

متن این منظومه را می توانید به صورت پی دی اف بخوانید

1 comments:

mahan

تی گبه امره کامیلن مووافقم. گیلکون تینن خوندنه تقویته وسی به اره سر بزنن: www.glk.wikipedia.com