اندر حکایت ایزو -حضوری دوباره

سازمان جهاني استانداردسازي(ISO)يك مرجع جهاني متشكل از مراجع ملي استانداردبه‌شمار مي‌آيد که معمولاً كار آماده‌سازي
استانداردهاي بين‌المللي از طريق كميته‌هاي فني آن صورت مي‌گيرد استاندارد ايزو 10006 – که استاندارد ايزو مختص مديريت پروژه هاست- توسط كميته فني 176ISO / TC ، (مديريت كيفيت و تضميمن كيفيت) و توسط زيركميته2 (SCسيستم‌هاي كيفيت) تهيه شده است. اين استاندارد بين‌المللي راهنمايي‌هايي براي مديريت كيفيت در پروژه‌ها ارايه کرده و اصول و فعاليت‌هاي مديريت كيفيت و برقراري مواردي كه در دست‌يابي به اهداف كيفي در پروژه‌ها مهمتر و تاثيرگذار است را مورد تاكيد قرار داده و مكمل راهنمايي ارايه شده در استاندارد ايزو 9004 برای پروژه ها مي‌باشد...

اين راهنماها براي پروژه‌ها با حالت‌هاي مختلف از جمله كوچك تا خيلي بزرگ، از ساده تا پيچيده، از پروژه‌هاي مستقل تا پروژه به عنوان بخشي از يك طرح يا مجموعه‌اي از پروژه‌هاي سرمايه‌اي، قابل به‌كارگيري است. قصد بر اين است كه اين راهنما‌ها توسط افرادي كه در مديريت پروژه تجربه دارند و نيازمند اطمينان از به‌كارگيري ويژگي‌هاي اشاره شده در استانداردهاي خانواده ايزو 9000 در سازمانشان مي‌باشند و نيز افرادي كه در مديريت كيفيت تجربه دارند و نيازمند ارتباط با سازمان پروژه در به‌كارگيري دانش و تجربه آن‌ها براي پروژه مي‌باشند، مورد استفاده قرار گيرد. به‌طور مشخص دو جنبه براي به‌كارگيري مديريت كيفيت در پروژه‌ها وجود دارد كه يكي فرايندهاي پروژه و ديگري محصول پروژه مي‌باشد. اين جنبه‌ها تاكيد دارند كه دست‌يابي به اهداف كيفيت، جزو مسوليت‌هاي مديريت رده بالا در پروژه مي‌باشد و مستلزم آن است كه تعهد براي دست‌يابي به اهداف كيفيت، به‌طور يكنواخت در تمامي سطوح سازمان‌هاي درگير در پروژه القاء شده باشد. بنابراين هر سطح سازماني بايد عهده‌دار مسووليت فرايندها و محصولات مرتبط با خود باشد. ايجاد و برقراري كيفيت فرايند و محصول در پروژه نيازمند يك رويكرد نظام‌مند بوده و هدف اين رويكرد بايستي اطمينان از درك و برآورده شدن نيازهاي بيان شده و بيان نشده مشتريان پروژه ، درك و ارزيابي نيازهاي ساير طرف‌هاي ذينفع و در نظر گرفتن خط مشي كيفيت سازمان ايجادكننده پروژه براي استقرار در مديريت پروژه، باشد.

0 comments: