برنامه نوشته شده سالشماری گیل ها به زبان PHP

در زیر برنامه نوشته شده ی سالشماری گیل ها به زبان PHP مشاهده میشود که تاریخ را در یک صفحه وب به صورت " 5 امیر ما, 1581 گالشی سال, ساعت:15:47:30 " به نمایش میگذارد. میتوانید از این کد در بدنه صفحات وب خود استفاده نمایید. این برنامه توسط خودم نوشته شده و استفاده، تکثیر و تغییر در آن آزاد است. سوالی داشتید بپرسید.
درباره این سالشماری: [1]و[2]


$dayz=date("z");//month and day
if (0<=$dayz && $dayz<=3){
$ruj="$dayz"+"27";
echo " $ruj ";
echo "موردال ما";
} elseif (4<=$dayz && $dayz<=33){
$ruj="$dayz"-"3";
echo " $ruj ";
echo "شرير ما";
} elseif (34<=$dayz && $dayz<=63){
$ruj="$dayz"-"33";
echo " $ruj ";
echo "امير ما";
} elseif (64<=$dayz && $dayz<=93){
$ruj="$dayz"-"63";
echo " $ruj ";
echo "آول ما";
} elseif ($dayz==94){
echo "پنجيک";
} elseif ($dayz==95){
echo "دوووم پنجيک";
} elseif ($dayz==96){
echo "سوووم پنجيک";
} elseif ($dayz==97){
echo "چاروم پنجيک";
} elseif ($dayz==98){
echo "پنجوم پنجيک";
} elseif (99<=$dayz && $dayz<=128){
$ruj="$dayz"-"98";
echo " $ruj ";
echo "سيا ما";
} elseif (129<=$dayz && $dayz<=158){
$ruj="$dayz"-"128";
echo " $ruj ";
echo "ديا ما";
} elseif (159<=$dayz && $dayz<=188){
$ruj="$dayz"-"158";
echo " $ruj ";
echo "ورفنه ما";
} elseif (189<=$dayz && $dayz<=218){
$ruj="$dayz"-"188";
echo " $ruj ";
echo "اسفندار ما";
} elseif (219<=$dayz && $dayz<=248){
$ruj="$dayz"-"218";
echo " $ruj ";
echo "نوروز ما";
} elseif (249<=$dayz && $dayz<=278){
$ruj="$dayz"-"248";
echo " $ruj ";
echo "کورچ ما";
} elseif (279<=$dayz && $dayz<=308){
$ruj="$dayz"-"278";
echo " $ruj ";
echo "اريه ما";
} elseif (309<=$dayz && $dayz<=338){
$ruj="$dayz"-"308";
echo " $ruj ";
echo "تير ما";
} elseif (339<=$dayz && $dayz<=365){
$ruj="$dayz"-"338";
echo " $ruj ";
echo "موردال ما";
} else {
echo "Fault";
};
$year=date("Y");//year
if ($dayz <= 218) {
$deylamiyear="$year"-"427";
} else {
$deylamiyear="$year"-"426";
};
echo ", $deylamiyear گالشي سال, ";
$time=date("H:i:s");//time
echo " ساعت:$time ";

7 comments:

امين

آخه اداش، بلأ می سر، اين که رسمش نيه!
تو بمأی فقط تی کدؤنه بکانئی ائره و بؤشؤی؟
اول اين‌که يک توضيحی، يک شرحی، راهنمايی، چيزی
امو که پی.اچ.پی بخؤنده نيم و هممه کسأ نی طراحی سايت بلد نين که!
دوم اين‌که، الؤن اگه زأکؤن ای کدؤنه ائره جی کپی بکونن و هر جا پيست بکونن، به هم کالنه.
ای کدؤن خأن نوت‌پد ِ مئن دبون. کاش يک‌ته بلاکس وازأ گوده بی يا اون ِ فايل ِ نؤت‌پده بنأبی دانلودئبه.
تو هميشک خؤرؤم کار کؤنی، اما...

AminSanaei

نه موشکلی ندأنه. مو هرجا کپی بؤدم دوروس در بومأ. اره فقط راسچین نوشؤن دئنه و وختی کوپی بوکونین و ای جایه دیگر پیست بوکونین دوروسأ بنه.
امین بین تینی هی گیلانیانه مئن ای کوده بنأی؟

Anonymous

سال ديلمي نه گالشي .
مغرض نباشيد برادران گيل.
با هم باشيم.

Anonymous

مازیار: امین راس گه!

Anonymous

مازیار: می منظور اولین امینی بو کی نظر بده. خئم بوگویم کی ان کودان موشکل درد. اجرا نبه. بئتر بو کودانه باکسه میان بنه بی.
.

امین ثنائی مقدم

نمونه کار:
http://www.amardous.com/

نصبه واسی می ایمیله امره تماس بگیرین:
caspiandream[a]gmail.com

Anonymous

Uni-nail nt05f, uninail купить Юрга