عکس دومی از تینا توحیدی و بقیه کار خودمه.
این روزها سیاوش یحیی زاده در آتلیه گرمش پذیرای کارهای پرویز روزبه است .
واما بعد....
این هم درباره عباس آقای خودمون.
این هم برای آب غوره گیر ها.
نگاهی به سایت کاوه گلستان

0 comments: