پیر سرا


مغازه ء کفاشی - محله ء پیرسرای رشت

2 comments:

مرد پیر

درود بر تو سارا جان
عکس بسیار جالبی بود ویاد اور خاطرات ؟

sara

آی... اگه اون لامپ ها خاموش بودندچی می شد! بعضی یا معتقدند عکس ضعیف رو نباید گذاشت. اما من معتقدم عکس با همه ء نواقصش عکسه!